Eurogress Aachen Inside

Impressions of our rooms:

Europa Saal Panorama Europa Saal Aachen
 Europa Saal  Europa Saal Stuhlreihen
 Brüssel Saal bestuhlt  Brüssel Saal 1
 Konferenzraum K4 K5  Konferenzraum K8
 Konferenzraum K9  Konferenzraum K6 Open Space
 
Virtuelle Tour beginnen